مقايسه آگهی ها

فرهاد سمیع

  زمین : 3252
  صنعتی

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  1,900,000,000تومان

  زمین : 3252

  صنعتی

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

  زمین : 113
  اداری : 113
  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  500,000,000تومان

  زمین : 113
  اداری : 113

  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

  زمین : 3300
  اداری : 40
  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  16,000,000,000تومان

  زمین : 3300
  اداری : 40

  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  2,000,000,000تومان
  فروش زمین چهاردیواری

  زمین : 3000
  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  2,000,000,000تومان

  زمین : 3000

  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 1800
  سوله : 900
  اداری : 100
  فلزی

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  4,000,000,000تومان

  زمین : 1800
  سوله : 900
  اداری : 100

  فلزی

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  10,000,000,000تومان
  تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری

  زمین : 780
  سوله : 300
  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  10,000,000,000تومان

  زمین : 780
  سوله : 300

  تجاری

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  زمین : 2000
  سوله : 300
  اداری : 50
  فلزی

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

  650,000,000تومان

  زمین : 2000
  سوله : 300
  اداری : 50

  فلزی

  نام مشاور : فرهاد سمیع

  تاریخ ثبت : 8 ماه قبل