مقايسه آگهی ها

کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۱۲۰۰ اداری۱۵۰ برق۱۰۰ کارگری۳۰ ودییعه۸۰میلیون اجاره۱۳میلیون کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله اجاره سوله وانبار شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

واگذاری کارخانه شیشه وبلور شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ واگذاری کارخانه شیشه وبلور شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۴۰۲۰ سوله۲۵۰۰ اداری۱۳۰۰ برق۸۰۰ قیمت ۷میلیارد واگذاری کارخانه شیشه وبلور شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله قیمت واگذاری کارخانه سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

قیمت واگذاری سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ قیمت واگذاری سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله زمین ۹۰۰۰ سوله۴۵۰۰ اداری۲۵۰ کارگری۵۰ برق۴۰۰ قیمت۱۲میلیارد قیمت واگذاری سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد -املاک سوله قیمت واگذاری کارخانه سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

اجاره انبار کارگاه وسوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ اجاره انبار کارگاه وسوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۳۸۸۸ سوله۶۰۰ اداری۶۰ برق۲۰۰ ودیعه۲۰میلیون اجاره۶میلیون اجاره انبار کارگاه وسوله شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله اجاره سوله وانبار شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۲۵۰ اداری۳۰۰ برق۱۵۰ ودیعه۵۰میلیون اجاره ۳میلیون کرایه کارگاه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله کرایه کارخانه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

کرایه کارگاه ریخته گری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ کرایه کارگاه ریخته گری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۰۰ سوله۲۰۰۰ اداری۵۰ برق۵۰ ودیعه ۲۰۰میلیون اجاره۲۵میلیون کرایه کارگاه ریخته گری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله فروش کارخانه واجاره کارگاه شهرک صنعتی پایتخت املاک سوله

فروشنده سوله سنگبری شهرک صنعتتی شمس آباد-املاک سوله

۴٫۰ ۰۱ فروشنده سوله سنگبری شهرک صنعتتی شمس آباد-املاک سوله زمین ۱۰۰۰۰ سوله۲۰۰۰ اداری۲۰۰ برق۱۰۰۰ قیمت۱۷میلیارد فروشنده سوله سنگبری شهرک صنعتتی شمس آباد-املاک سوله فروش کارخانه سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

قیمت کارخانه فلز شهرک صنعتی شمس اباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ قیمت کارخانه فلز شهرک صنعتی شمس اباد-املاک سوله زمین ۲۴۵۰ سوله ۱۶۷۰ اداری۷۰ برق۱۰۰ قیمت ۴/۵میلیارد قیمت کارخانه فلز شهرک صنعتی شمس اباد-املاک سوله قیمت خرید کارخانه شیمیایی شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

فروش سوله برق والکترونیک شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ فروش سوله برق والکترونیک شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله زمین۲۰۴۰ سوله۱۰۵۰ اداری۱۵۰ برق ۵۰ قیمت ۲/۵میلیارد فروش سوله برق والکترونیک شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله فروشنده سوله سنگبری شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله

رهن و اجاره کارخانه وکارگاه شهرک صنعتی سوله-املاک سوله

۰٫۰ ۰۰ رهن و اجاره کارخانه وکارگاه شهرک صنعتی سوله-املاک سوله زمین۱۰۰۰ سوله۶۰۰ اداری۶۰ برق۷۵ ودیعه ۲۰۰میلیون اجاره ۱۰میلیون رهن و اجاره کارخانه وکارگاه شهرک صنعتی سوله-املاک سوله رهن واجاره کارخانه فلز شهرک صنعتی شمس آباد-املاک سوله