مقايسه آگهی ها

زمین : 700
سوله : 270
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 270
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

950,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 7000
سوله : 2016
اداری : 450
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 2016
اداری : 450

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

200,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

950,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 850
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 5400
سوله : 504
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 504
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 4500
سوله : 2450
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 850
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 850
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1800

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل