مقايسه آگهی ها

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 4015
سوله : 600
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1960
سوله : 760
اداری : 100
فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1960
سوله : 760
اداری : 100

فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2280
سوله : 1280
اداری : 180
سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2280
سوله : 1280
اداری : 180

سلولزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2200
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 60

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1968
سوله : 1500
اداری : 130
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 1968
سوله : 1500
اداری : 130

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5100
سوله : 1290
اداری : 12
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

7,500,000,000تومان

زمین : 5100
سوله : 1290
اداری : 12

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 600
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80
نساجی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 750
اداری : 80

نساجی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل