مقايسه آگهی ها

زمین : 9000
سوله : 7000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 9000
سوله : 7000

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750
نساجی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

11,000,000,000تومان

زمین : 5550
سوله : 3000
اداری : 750

نساجی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

100,000,000تومان24,000,000تومان
معاملات سالن و سوله در شهرک بهارستان کرج-املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

100,000,000تومان24,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1600
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

200,000,000تومان15,000,000تومان
اجاره سوله قیمت مناسب در شهرک بهارستان کرج-املاک صنعتی سوله

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

200,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 788
اداری : 126
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

2,400,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 788
اداری : 126

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 1920
سوله : 1042
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1920
سوله : 1042
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

5,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 450
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل