مقايسه آگهی ها

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

900,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 160
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20
سلولزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

380,000,000تومان

زمین : 140
سوله : 140
اداری : 20

سلولزی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 220
سوله : 110
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

950,000,000تومان

زمین : 220
سوله : 110
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 216
سوله : 200
اداری : 7
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

680,000,000تومان

زمین : 216
سوله : 200
اداری : 7

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 600
سوله : 352
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 600
سوله : 352
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 275
سوله : 275
اداری : 35
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 275
سوله : 275
اداری : 35

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 12
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 108
سوله : 108
اداری : 12

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل