مقايسه آگهی ها

12,500,000,000تومان
خرید و فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

12,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1400
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

زمین : 2500
سوله : 1450
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

2,500,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1450
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

6,000,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله
6,000,000,000تومان

زمین : 16000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

10,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

10,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 5000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

5,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 14300
سوله : 750
اداری : 450
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

5,000,000,000تومان

زمین : 14300
سوله : 750
اداری : 450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی زیبادشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 800
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

1,300,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 800
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 140
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷

زمین : 4200
سوله : 2500
اداری : 140

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس