4,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

4,200,000,000تومان

زمین : 646
سوله : 288
اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

50,000,000,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 4000
سوله : 4000
اداری : 150
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

50,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 4000
اداری : 150

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳