مقايسه آگهی ها

زمین : 2080
سوله : 500
اداری : 50
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 2080
سوله : 500
اداری : 50

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 900
اداری : 140

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3550
سوله : 2000
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 3550
سوله : 2000
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 250
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 250

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 800
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2500
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2100
سوله : 500
شیمیایی

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 2100
سوله : 500

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 400
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل