مقايسه آگهی ها

10,000,000تومان1,500,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 12
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 12

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,250,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,250,000,000تومان

زمین : 5400
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,300,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 750
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

650,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

650,000,000تومان

زمین : 2250
سوله : 228
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

2,600,000,000تومان

زمین : 3600
سوله : 2000
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

600,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

650,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

350,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

300,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در شهرک صنعتی گرمسار/املاک صنعتی سوله

زمین : 2150
سوله : 300
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

300,000,000تومان

زمین : 2150
سوله : 300
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل