مقايسه آگهی ها

زمین : 1700
سوله : 432
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 432
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

1,600,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 700
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 3340
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 3340
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

750,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2500
سوله : 1250
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

50,000,000تومان7,500,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1250
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 2000
سوله : 900
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

480,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل