مقايسه آگهی ها

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 300

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2550
سوله : 1100
اداری : 300

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 17500
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 17500
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,900,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

3,900,000,000تومان

زمین : 17400
سوله : 1000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,500,000,000تومان
فروش انبار کارگاه و سالن صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 15000
سوله : 1800
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

850,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی ماهدشت/املاک صنعتی سوله

زمین : 1375
سوله : 720
اداری : 160
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

850,000,000تومان

زمین : 1375
سوله : 720
اداری : 160

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 400
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

500,000,000تومان

زمین : 3500
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل