مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 300
اداری : 55

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

30,000,000تومان5,000,000تومان
سوله ۲۵۰ متری اجاره در احمدآباد مستوفی

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

30,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 250
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

50,000,000تومان10تومان

زمین : 6000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 10800
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

12,960,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1500
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1500
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120
داروسازی, دارویی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 600
اداری : 120

داروسازی, دارویی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

15,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 450
سوله : 450
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

15,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 450
سوله : 450

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل