مقايسه آگهی ها

68,000,000,000تومان
فروش کارخانه، شهرک صنعتی عباس آباد 36470289-021

زمین : 300000
سوله : 1300
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

68,000,000,000تومان

زمین : 300000
سوله : 1300
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

زمین : 2500
سوله : 1200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

زمین : 280
سوله : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

600,000,000تومان

زمین : 280
سوله : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,200,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 950
سوله : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

1,200,000,000تومان

زمین : 950
سوله : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

10,400,000,000تومان
خرید زمین در 60 متری شور آباد

زمین : 5200
سوله : 180
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

10,400,000,000تومان

زمین : 5200
سوله : 180
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

2,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

200,000,000تومان
نحوه واگذاری سالن مواد غذایی شهرک صنعتی عباس آباد-املاک سوله

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

200,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

زمین : 625
سوله : 625
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

3,000,000,000تومان

زمین : 625
سوله : 625

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس