مقايسه آگهی ها

600,000,000تومان65,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی درگرمدره

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان65,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500
اداری : 100

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 6250
سوله : 1500
اداری : 600
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

54,000,000,000تومان

زمین : 6250
سوله : 1500
اداری : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 27000
سوله : 3000
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 27000
سوله : 3000
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,500,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان
رهن اجاره سالن۵۶۰ متردرمخصوص گرمدره۶۶۶۶۱۳۳۰-۰۲۱

زمین : 990
سوله : 560
اداری : 30

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 990
سوله : 560
اداری : 30

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12
فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,200,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 130
اداری : 12

فلزی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 550
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل