3,300,000,000تومان
اجاره زمین صنعتی و سالن در شهر قدس

سوله : 600
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱

3,300,000,000تومان

زمین : 800
سوله : 600
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱