مقايسه آگهی ها

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

19,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

کارخانه فعال

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

13,000,000,000تومان
خرید و فروش فوری سالن سوله و کارگاه در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

13,000,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 3000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در محمدشهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1860
سوله : 800
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1860
سوله : 800
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان
فروش فوری انبار یا کارگاه صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 15000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 15000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

15,000,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله
15,000,000,000تومان

زمین : 500000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1780
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

850,000,000تومان

زمین : 1780
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

900,000,000تومان
فروش فوری انبار و کارگاه صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 2500
سوله : 550
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

900,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 550
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در محمد شهر کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1200
سوله : 320
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 320
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل