مقايسه آگهی ها

زمین : 3252
صنعتی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 3252

صنعتی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3300
اداری : 40
تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 3300
اداری : 40

تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

2,000,000,000تومان
فروش زمین چهاردیواری

زمین : 3000
تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 3000

تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100
فلزی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 900
اداری : 100

فلزی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 50
فلزی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

650,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 300
اداری : 50

فلزی

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 600
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 700
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,500,000,000تومان
فروش استثنایی ۲۳۰۰ متر سوله در شهرک صنعتی قلعه میر/املاک صنعتی سوله

زمین : 3300
سوله : 2300
اداری : 100
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3300
سوله : 2300
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل