مقايسه آگهی ها

زمین : 5300
سوله : 700
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

4,240,000,000تومان

زمین : 5300
سوله : 700
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان10تومان

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 700
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 700
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 15
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 400
سوله : 400
اداری : 15

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1947
سوله : 540
اداری : 42
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1947
سوله : 540
اداری : 42

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

150,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره انبار در کهریزک

زمین : 250
سوله : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

150,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2253
سوله : 540
اداری : 42
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 2253
سوله : 540
اداری : 42

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 5493
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 5493

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل