مقايسه آگهی ها

19,500,000,000تومان
خریدسالن و فروش سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی کهریزک

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

19,500,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000,000تومان
فروش و واگذاری انبار و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی کهریزک/املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 560
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 560
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی کهریزک/املاک صنعتی سوله

زمین : 5500
سوله : 1400
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 5500
سوله : 1400
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

5,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

25,000,000تومان3,200,000تومان
اجاره سالن زمین و کارگاه صنعتی در منطقه صنعتی کهریزک/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 250
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

25,000,000تومان3,200,000تومان

زمین : 4000
سوله : 250
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

3,000,000,000تومان
خرید و فروش سالن و سوله صنعتی در منطقه صنعتی کهریزک/املاک صنعتی سوله
3,000,000,000تومان

زمین : 33000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 35000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

8,750,000,000تومان

زمین : 35000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

13,000,000,000تومان

زمین : 13000
سوله : 3000
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۵


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس