مقايسه آگهی ها

زمین : 90000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 90000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 360
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5300
سوله : 700
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,240,000,000تومان

زمین : 5300
سوله : 700
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

30,000,000تومان10تومان

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

50,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 700
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 700
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 1947
سوله : 540
اداری : 42
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 1947
سوله : 540
اداری : 42

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

150,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره انبار در کهریزک

زمین : 250
سوله : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

150,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 250
سوله : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

زمین : 2253
سوله : 540
اداری : 42
صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل

30,000,000تومان9,000,000تومان

زمین : 2253
سوله : 540
اداری : 42

صنعتی

تاریخ ثبت : 10 ماه قبل