مقايسه آگهی ها

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

60,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 30000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان12,000,000تومان
اجاره سوله ۵۰۰ متری در منطقه صنعتی ۶۰ متری شورآباد

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان12,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

4,550,000,000تومان

زمین : 1750
سوله : 500

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 336
سوله : 168
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

700,000,000تومان

زمین : 336
سوله : 168

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

11,200,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 4800
سوله : 900
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 15000
اداری : 300

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 30000
سوله : 2000
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 2000
اداری : 100

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل