مقايسه آگهی ها

300,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان1,000,000تومان
اجاره کارگاه و کارخانه با امکانات در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 957
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 1300
اداری : 957

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

270,000,000تومان
خرید و فروش کارگاه و کارخانه در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
270,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان
اجاره و واگذاری کارگاه و کارخانه صنعتی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 250
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000تومان1,500,000تومان

زمین : 3000
سوله : 250
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 5000
سوله : 830

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,500,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه با شرایط عالی در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
1,500,000,000تومان

زمین : 60000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

10,000,000تومان700,000تومان
رهن و اجاره موارد اکازیون در حسن اباد فشافویه/املاک صنعتی سوله
10,000,000تومان700,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,500,000,000تومان

زمین : 150000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل