مقايسه آگهی ها

خیابان رباط ماشین (اتوبان قزوین)

رباط ماشین _ منطقه _ صنعتی _ رباط ماشین _

خیابان رباط ماشین (اتوبان قزوین)

_ منطقه رباط ماشین _ صنعتی منطقه _ صنعتی رباط ماشین

خریدار کارخانه ورشکسته و کارخانه وام دار

_ رباط ماشین منطقه _ رباط ماشین صنعتی _منطقه

رباط ماشین صنعتی _صنعتی منطقه رباط ماشین _صنعتی

خریدار کارخانه ورشکسته و کارخانه وام دار

رباط ماشین منطقه _ رباط ماشین   _ رباط ماشین صنعتی منطقه

_ کارخانجات آلومینیوم در   رباط ماشین _کارگاه های سنگبری

خریدار کارخانه ورشکسته و کارخانه وام دار

خرید و فروش کارگاه و کارخانه   خرید و فروش کارگاه و کارخانه

درمنطقه رباط ماشین صنعتی _انبار مواد شیمیایی در صنعتی منطقه

خرید و فروش کارگاه و کارخانه—خرید و فروش کارگاه و کارخانه

رباط ماشین _ کارخانجات سلولوزی در رباط ماشین

خرید و فروش کارگاه و کارخانه—خرید و فروش کارگاه و کارخانه

خریدار کارخانه ورشکسته و کارخانه وام دار

_کارگاه های بافندگی صنعتی رباط ماشین _انبار مواد آرایشی

رباط ماشین صنعتی  _کارخانجات برق و الکترونیک

_کارخانجات بتونی  رباط ماشین منطقه_ انبار های موزاییک

منطقه رباط ماشین  _ گارگاه ریخته گری _ کارخانجات تجاری

در صنعتی رباطی ماشین منطقه _کارخانجات اداری و تجاری

در رباط ماشین _ صنعتی منطقه کارخانجات فلزی

خیابان رباط ماشین (اتوبان قزوین)

در رباط ماشین صنعتی _ کارخانجات مواد بهداشتی آرایشی

در منطقه رباط ماشین صنعتی _ فروش انبار در رباط ماشین

_رهن انبار در صنعتی رباط ماشین _اجاره انبار در منطقه رباط ماشین

صنعتی _خرید کارگاه در صنعتی منطقه رباط ماشین_فروش کارگاه

_اجاره کارگاه درمنطقه رباط ماشین _رهن کارگاه _خرید کارخانه

درمنطقه صنعت رباط ماشین_فروش کارخانه درمنطقه رباط ماشین

صنعتی _ اجاره کارخانه درمنطقه _رهن کارخانه منطقه رباط ماشین_

خیابان رباط ماشین (اتوبان قزوین)

خرید زمین در صنعتی منطقه رباط ماشین _فروش زمین درمنطقه

کارخانه و کارگاه فروشی   کارخانه و کارگاه فروشی

رهن و اجاره انبار سالن سوله  رهن و اجاره انبار سالن سوله

رباط ماشین _اجاره زمین درمنطقه صنعت رباط ماشین صنعتی

_ رهن زمین _خرید سالن _فروش سالن _اجاره سالن

کارخانه و کارگاه فروشی   کارخانه و کارگاه فروشی

رهن سالن _خرید سوله_فروش سوله _اجاره سوله _رهن سوله

رهن و اجاره انبار سالن سوله   رهن و اجاره انبار سالن سوله

_ صنعتی منطقه رباط ماشین _ خرید انبار و کارگاه در رباط ماشین

رهن و اجاره انبار سالن سوله  رهن و اجاره انبار سالن سوله

کارخانه و کارگاه فروشی   کارخانه و کارگاه فروشی

_فروش انبارو کارگاه منطقه صنعتی  _انبارو کارگاه _ سوله _ زمین

_کارخانه _ کارگاه _ زمین _ رباط _ ماشین _ منطقه _ صنعتی _

ویژه
3,700,000,000تومان
فروش کارخانه استان اصفهان

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

3,700,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲

62,500,000,000تومان
رهن و اجاره مغازه 50 متر در شهرک صنعتی پرند 56417929-021

زمین : 26000
سوله : 1400
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

62,500,000,000تومان

زمین : 26000
سوله : 1400
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150
برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

3,700,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 150

برق والکترونیک

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

10,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

زمین : 96000
اداری : 40
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

1,500,000,000تومان

زمین : 96000
اداری : 40

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶

زمین : 5000
سوله : 2000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

10,000,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

150,000,000تومان
فروش کارخانه استان اصفهان
150,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

1,000,000,000تومان
فروش کارخانه و کارگاه تولیدی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

1,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 300
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

1,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله
1,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان
فروش کارخانه یا کارگاه زیر قیمت در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

10,000,000,000تومان

زمین : 5700
سوله : 2600
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

4,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

4,000,000,000تومان

زمین : 5800
سوله : 2000
اداری : 230

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

12,000,000,000تومان
فروش انبار سالن کارگاه و کارخانه در خیابان رباط ماشین/املاک صنعتی سوله

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

12,000,000,000تومان

زمین : 5600
سوله : 3000
اداری : 350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۰۴/۲۴


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس