مقايسه آگهی ها

زمین : 310
سوله : 252
اداری : 15
صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

30,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 252
اداری : 15

صنعتی

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 750
اداری : 50
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

650,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 750
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 12
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 12

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

2,070,000,000تومان
فروش سالن و سوله صنعتی زیر قیمت در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
2,070,000,000تومان

زمین : 460
سوله : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

1,500,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
1,500,000,000تومان

زمین : 2999

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

9,500,000,000تومان
فروش فوری کارخانه صنعتی در منطقه صنعتی زاگرس(کمربندی اندیشه)/املاک صنعتی سوله

زمین : 6500
سوله : 1100
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

9,500,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 1100
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

2,500,000,000تومان
فروش موارد اکازیون انبار و کارگاه در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 550
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

150,000,000تومان
فروش زمین های صنعتی جهت انبار در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله
150,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

3,750,000,000تومان
فروش سالن سوله و کارگاه در منطقه صنعتی زاگرس/املاک صنعتی سوله

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

3,750,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 700
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل