مقايسه آگهی ها

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

270,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

700,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 310
سوله : 200
اداری : 52
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

380,000,000تومان

زمین : 310
سوله : 200
اداری : 52

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

250,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

370,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 100
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

480,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 140
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

500,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 140

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

430,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 100
سوله : 700
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 700
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل