مقايسه آگهی ها

زمین : 727
سوله : 418
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,544,000,000تومان

زمین : 727
سوله : 418
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 17000
سوله : 1000
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 17000
سوله : 1000
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1000
فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

400,000,000تومان

زمین : 1000

فلزی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 195
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

1,150,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 300
اداری : 195

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 800
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 350000

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

تاریخ ثبت : 1 سال قبل