مقايسه آگهی ها

زمین : 235
سوله : 110
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 235
سوله : 110
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 4000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

30,000,000تومان3,100تومان

زمین : 200
سوله : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

20,000,000تومان2,000تومان

زمین : 32
سوله : 32

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 31000
سوله : 18000
اداری : 4000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3400
سوله : 3000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 3400
سوله : 3000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل