مقايسه آگهی ها

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70
مواد غذایی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

600,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 230
اداری : 70

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 8000
سوله : 1500
اداری : 120

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1,700,000,000تومان

زمین : 1870
سوله : 550
اداری : 90

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

20,000,000تومان5,500,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 600
سوله : 430
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

20,000,000تومان5,500,000تومان

زمین : 600
سوله : 430

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

900,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره کارخانه کوه سفید قم

زمین : 508
سوله : 230
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 508
سوله : 230

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان2,000,000تومان
اجاره سوله کوه سفید قم

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15
ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان2,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 600
اداری : 15

ارایشی بهداشتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

650,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 450
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70
شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 10800
سوله : 1800
اداری : 70

شیمیایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل