مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64
تولیدی

نام مشاور : mahdi6230

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

700تومان

زمین : 1000
سوله : 414
اداری : 64

تولیدی

نام مشاور : mahdi6230

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300
مواد غذایی

نام مشاور : fakhari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

1تومان

زمین : 3000
سوله : 750
اداری : 300

مواد غذایی

نام مشاور : fakhari

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240
مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

2,300,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 500
اداری : 240

مواد غذایی

نام مشاور : kamal

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60
ارایشی بهداشتی

نام مشاور : alirezakarimii

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 300
اداری : 60

ارایشی بهداشتی

نام مشاور : alirezakarimii

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 5300
سوله : 700
اداری : 70
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,240,000,000تومان

زمین : 5300
سوله : 700
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2503
سوله : 1400
اداری : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 2503
سوله : 1400
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

30,000,000تومان10تومان

زمین : 700
سوله : 450
اداری : 25

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250
فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

3,700,000,000تومان

زمین : 1370
سوله : 1370
اداری : 250

فلزی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 360
سوله : 180
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,200,000,000تومان

زمین : 360
سوله : 180

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل