مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

20,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 300
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 23 ساعت قبل

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10
شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 800
اداری : 10

شیمیایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 650
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

20,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 3500
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 45000
سوله : 3000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 760
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 114
سوله : 70
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

114,000,000تومان

زمین : 114
سوله : 70

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2400
سوله : 600
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 روز قبل

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل