مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
سوله : 2700
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2700
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250
سنگبری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 9000
سوله : 4500
اداری : 250

سنگبری

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 3115
سوله : 800
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

24,000,000,000تومان

زمین : 3115
سوله : 800
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 8500
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 380
سوله : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,520,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل