مقايسه آگهی ها

زمین : 3500
سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

35,000,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 660
سوله : 900
اداری : 80
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 660
سوله : 900
اداری : 80

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 2500
سوله : 1600
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

135,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80
دارویی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

5,000,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 360
اداری : 80

دارویی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 540
سوله : 360
اداری : 36
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

40,000,000تومان4,800,000تومان

زمین : 540
سوله : 360
اداری : 36

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 260
سوله : 270
اداری : 30
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

200,000,000تومان

زمین : 260
سوله : 270
اداری : 30

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

زمین : 1500
سوله : 920
اداری : 120
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 920
اداری : 120

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل

2,240,000,000تومان

زمین : 2800
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 سال قبل