مقايسه آگهی ها

زمین : 4000
اداری : 23000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 4000
اداری : 23000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 3115
سوله : 800
اداری : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

24,000,000,000تومان

زمین : 3115
سوله : 800
اداری : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 8500
سوله : 2000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

30,000,000,000تومان

زمین : 8500
سوله : 2000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 380
سوله : 1200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 380
سوله : 1200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

2,520,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 150
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

16,300,000,000تومان

زمین : 24000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

90,000,000,000تومان

زمین : 24000
سوله : 13000
اداری : 1500

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80
صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

100,000,000تومان21,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 80

صنعتی

نام مشاور : طالبیان

تاریخ ثبت : 1 سال قبل