مقايسه آگهی ها

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

2,100,000,000تومان

زمین : 1163
سوله : 400
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

2,550,000,000تومان

زمین : 1275
سوله : 80
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

7,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 2400
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

30,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 800
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 550
سوله : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

35,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1900
سوله : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1900
سوله : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل