مقايسه آگهی ها

زمین : 180
اداری : 180
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 180
اداری : 180

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,400,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 140

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 7500
سوله : 2800
اداری : 1100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

40,000,000,000تومان

زمین : 7500
سوله : 2800
اداری : 1100

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

22,000,000,000تومان
زمین و انبار اکازیون واقعی جاده مخصوص کرج_املاک صنعتی سوله

زمین : 22000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

22,000,000,000تومان

زمین : 22000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 80
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,000,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 380
اداری : 80

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 518
سوله : 200
اداری : 70
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

1,700,000,000تومان

زمین : 518
سوله : 200
اداری : 70

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

32,000,000,000تومان
واگذاری و نحوه و شرایط خرید و فروش کارگاه صنعتی مخصوص کرج/املاک سوله

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 300
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

32,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 5000
اداری : 300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 1200
اداری : 100

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


موارد جدید اجاره یا فروش را برایم ارسال کن

ثبت شماره تماس