مقايسه آگهی ها

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

45,000,000,000تومان

زمین : 12587
سوله : 6500
اداری : 450

تولیدی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 50
سوله : 240
تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,400,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 240

تجاری

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

200,000,000تومان25,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 2000
اداری : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 10000
سوله : 7200
تولیدی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

14,000,000,000تومان

زمین : 10000
سوله : 7200

تولیدی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,300,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,700تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60
فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,100,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 600
اداری : 60

فلزی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 360
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 360

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل