مقايسه آگهی ها

زمین : 1200
سوله : 600
شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

160,000,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 600

شیمیایی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 105
سوله : 245
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

450,000,000تومان

زمین : 105
سوله : 245
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 روز قبل

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

17,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 3200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 روز قبل

زمین : 550
سوله : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

35,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

3,500,000,000تومان30,000,000تومان
اجاره سوله در شهرستان قم

زمین : 550
سوله : 350
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

3,500,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 550
سوله : 350

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 1900
سوله : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 1900
سوله : 600
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1900
سوله : 600

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 روز قبل

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

25,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 5000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 6800
سوله : 2200
اداری : 300
نساجی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

100,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 6800
سوله : 2200
اداری : 300

نساجی

تاریخ ثبت : 5 روز قبل