6,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,500,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 120
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 120

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان
خرید سالن وسوله با کاربری غذایی در شهرک صنعتی شکوهیه قم

سوله : 1500
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

27,000,000,000تومان

زمین : 6750
سوله : 1500
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,500,000,000تومان

زمین : 2100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

2,640,000,000تومان
فروش زمین با کاربری سلولزی در منطقه ویژه سلفچگان قم
2,640,000,000تومان

زمین : 1100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان40,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 470
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

200,000,000تومان40,000,000تومان

زمین : 700
سوله : 470

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,400,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

1,400,000,000تومان

زمین : 1080

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

8,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

400,000,000تومان
زمین کشاورزی در منطقه سهیلیه

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

400,000,000تومان

زمین : 700

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

8,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 1920
شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

8,000,000,000تومان

زمین : 3360
سوله : 1920

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

3,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی
3,500,000,000تومان

زمین : 1375

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,500,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 140
اداری : 15
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

1,500,000,000تومان

زمین : 900
سوله : 140
اداری : 15

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

450,000,000تومان
blank

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

450,000,000تومان

زمین : 1134

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی
3,000,000,000تومان

زمین : 750

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

9,100,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

9,100,000,000تومان

زمین : 700

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

40,000,000,000تومان
فروش زمین 6 هکتاری دیوارکشی در جوادآباد ورامین

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

40,000,000,000تومان

زمین : 100000

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹