مقايسه آگهی ها

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

1,760,000,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان
خرید سوله در جاده مخصوص کرج

زمین : 80
سوله : 80
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان4,200,000تومان

زمین : 80
سوله : 80

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان
اجاره سوله صنعتی در جاده قدیم کرج

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

50,000,000تومان6,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

زمین : 100
سوله : 100
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

2,200,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 100

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷

3,500,000,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 860
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

3,500,000,000تومان

زمین : 860
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان30,000,000تومان
تبریز _ شهرستان عجبشیر _ اجاره سوله 1500 متر

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 50
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان30,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 2000
اداری : 50

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

50,000,000تومان3,800,000تومان
فروش ملک صنعتی 600 متری در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

50,000,000تومان3,800,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان
اجاره سالن 1000متری در جاده مخصوص کرج

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

300,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 60
سوله : 60
اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

1,320,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

اداری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 201
سوله : 201
تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

16,080,000,000تومان

زمین : 201
سوله : 201

تجاری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 55
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

5,200,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 360
اداری : 55

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

2,500,000,000تومان
فروش زیر قیمت سوله بهداشتی در شهرک صفادشت کرج

زمین : 500
سوله : 270
اداری : 35
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

2,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 270
اداری : 35

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵