مقايسه آگهی ها

3,500,000,000تومان

زمین : 500
سوله : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336
صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3000
سوله : 1450
اداری : 336

صنعتی, مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35
داروسازی دارویی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,300,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 220
اداری : 35

داروسازی دارویی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 500
سوله : 140
اداری : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 170
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 12000
سوله : 4000
اداری : 170

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

154,000,000,000تومان

زمین : 2134
سوله : 1000
اداری : 250

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

16,000,000,000تومان

زمین : 30000
سوله : 4000
اداری : 300

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

8,160,000,000تومان

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل