600,000,000تومان60,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 1800
اداری : 140
ارایشی بهداشتی, داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

600,000,000تومان60,000,000تومان

زمین : 1800
سوله : 1800
اداری : 140

ارایشی بهداشتی, داروسازی دارویی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,050,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,050,000,000تومان

زمین : 575

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,228,000,000تومان
blank

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,228,000,000تومان

زمین : 1228

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,500,000,000تومان
blank

سوله : 150
اداری : 60
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,500,000,000تومان

زمین : 150
سوله : 150
اداری : 60

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,400,000,000تومان
blank

سوله : 60
اداری : 12
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

1,400,000,000تومان

زمین : 100
سوله : 60
اداری : 12

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان
blank

سوله : 400
اداری : 30
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان

زمین : 470
سوله : 400
اداری : 30

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

200,000,000تومان14,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 200
اداری : 50
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

200,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 300
سوله : 200
اداری : 50

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

36,500,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 3000
اداری : 250
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

36,500,000,000تومان

زمین : 11000
سوله : 3000
اداری : 250

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

80,000,000تومان15,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 300
اداری : 120
ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

80,000,000تومان15,000,000تومان

زمین : 450
سوله : 300
اداری : 120

ارایشی بهداشتی, مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

400,000,000تومان50,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 1300
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

400,000,000تومان50,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 1300
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,300,000,000تومان
شهرک صنعتی خاوران - خرید و فروش کارگاه

سوله : 171
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

2,300,000,000تومان

زمین : 171
سوله : 171
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,500,000,000تومان
blank

سوله : 350
اداری : 30
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,500,000,000تومان

زمین : 420
سوله : 350
اداری : 30

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,000,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 250
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

3,000,000,000تومان

زمین : 230
سوله : 250

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان
blank

اداری : 110

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

300,000,000تومان

اداری : 110

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

25,000,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مشاغل مختلف در محدوده قرچک

سوله : 650
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

25,000,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 650
اداری : 100

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

100,000,000تومان14,000,000تومان
خرید و فروش سوله کارخانه - شهرک صنعتی منصورکنده بابل

سوله : 273
اداری : 50
ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

100,000,000تومان14,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 273
اداری : 50

ارایشی بهداشتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳