100,000,000تومان5,000,000تومان
اجاره سوله مناسب مواد غذایی در منطقه خیر اباد ورامین

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

100,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 500
اداری : 150

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۶

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

3,000,000,000تومان

زمین : 2340
سوله : 850
اداری : 100

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 1200
لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

30,000,000,000تومان

زمین : 20000
سوله : 7000
اداری : 1200

لوازم خانگی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳