مقايسه آگهی ها

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 25
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

50,000,000تومان4,500,000تومان

زمین : 1500
سوله : 450
اداری : 25

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85
پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1350
سوله : 500
اداری : 85

پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

1,000,000,000تومان
سوله در روستای کهریزک مربوط به شریف آباد

زمین : 3400
سوله : 450
اداری : 100
پلاستیک

نام مشاور : شعبه سه شهرک صنعتی عباس اباد

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 3400
سوله : 450
اداری : 100

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3180
سوله : 800
اداری : 90
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

800,000,000تومان

زمین : 3180
سوله : 800
اداری : 90

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,000,000,000تومان

زمین : 1700
سوله : 1000
اداری : 75

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان
اجاره سالن درشهرک خوارزمی / املاک صنعتی سوله

زمین : 1000
سوله : 600
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 600

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 100
پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 100

پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1888
سوله : 1000
اداری : 60
پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,800,000,000تومان

زمین : 1888
سوله : 1000
اداری : 60

پلاستیک

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 1000
پلاستیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

200,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1000

پلاستیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل