مقايسه آگهی ها

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50
پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,850,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 550
اداری : 50

پلاستیک

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150
پلاستیک

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 2400
سوله : 1200
اداری : 150

پلاستیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 3200
سوله : 1050
اداری : 70
پلاستیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,500,000,000تومان

زمین : 3200
سوله : 1050
اداری : 70

پلاستیک

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 11400
سوله : 2700
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

35,000,000,000تومان

زمین : 11400
سوله : 2700

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 70
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 1400
سوله : 600
اداری : 70

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 432
اداری : 100
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 432
اداری : 100

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 800
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 3500
سوله : 2000
اداری : 800

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 6200
سوله : 4200
اداری : 100
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 6200
سوله : 4200
اداری : 100

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 300
پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 2400
اداری : 300

پلاستیک

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل