مقايسه آگهی ها

بازدید : 156
کد ملک: N-14048
تاریخ ثبت : ۹۷/۱۱/۲۴
آخرین ویرایش : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
 • نوع معامله : خرید و فروش, رهن و اجاره
 • قیمت فروش / بیعانه : 100,000,000تومان
 • اجاره ماهانه : 8,000,000تومان
 • مساحت زمین : 650 مترمربع
 • مساحت سوله : 500 مترمربع
 • مساحت اداری : 80 مترمربع
 • ارتفاع سوله : 7متر
 • آمپر برق : 25
 • کاربری / پروانه : صنعتی
 • منطقه صنعتی: حومه کرج
 • استان : تهران

اجاره استثنایی سالن و سوله در حومه ی کرج / املاک صنعتی سوله

Exclusive rental of halls and huts in Karaj suburb / Industrial estate
زمین صنعتی -زمین تجلری-زمین کارگاه-زمین کارخانه-زمین کشاورزی-زمین مسکونی
فروش ویژه زمین صنعتی در شهرک صنعتی بهارستان کرج/املاک سوله

زمین ۶۵۰ متر

سوله ۵۰۰ متر

بیعانه  ۱۰۰ میلیون تومان

اجاره بها ۸ میلیون تومان

کد سایت۵۰۳۷۴۷ SULE.IR

Ексклузивно изнајмување на сали и сали во населбата Карај - Недвижнини во Нахал - Купување на индустриско земјиште 
 Набавка на индустриска работилница - Непосредна продажба на фабрика - Фабрика за продажба на камен - Работилница за кастинг 
 Продавање на земјиште - Индустриско земјиште - Купување на земјиште во Шамс Абад - Фабрика Во Паранд 
Итно Продажба на индустриско земјиште - Индустриски град - Индустриска зона Заранд - Работилница за спасување -
 Работилница во Азадеган - Сула во Азадеган - Чичуклу Индустриски град - Изнајмување на работилници во Паранд Таун
Ekskluzivno iznajmuvanje na sali i sali vo naselbata Karaj - Nedvižnini vo Nahal - Kupuvanje na industrisko zemjište
 Nabavka na industriska rabotilnica - Neposredna prodažba na fabrika - Fabrika za prodažba na kamen - Rabotilnica za kasting
 Prodavanje na zemjište - Industrisko zemjište - Kupuvanje na zemjište vo Šams Abad - Fabrika Vo Parand 
 Itno Prodažba na industrisko zemjište - Industriski grad - Industriska zona Zarand - Rabotilnica za spasuvanje 
 Rabotilnica vo Azadegan - Sula vo Azadegan - Čičuklu Industriski grad - Iznajmuvanje na rabotilnici vo Parand Taun

 

 

املاک مشابه

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

300,000,000تومان

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

80,000,000تومان5,000,000تومان
رهن و اجاره سالن سوله و زمین صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله

زمین : 1300
سوله : 400
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

80,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 1300
سوله : 400

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

3,150,000,000تومان
فروش انبار سالن زمین و کارگاه صنعتی در حومه کرج/املاک صنعتی سوله
3,150,000,000تومان

زمین : 45
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

350,000,000تومان
رهن و اجاره موارد اکازیون انبار و کارگاه در حومه کرج/گروه املاک صنعتی سوله

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 10
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل

350,000,000تومان

زمین : 35
سوله : 35
اداری : 10

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 سال قبل


ملک قبلی

رهن و اجاره فوری سوله در شهرک صنعتی شهریار/املاک صنعتی سوله

ملک بعدی

فروش کارخانه وانبار درشهرک صنعتی پرند-املاک سوله

اجاره و خرید کارخانه لبنیات