مقايسه آگهی ها

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

500,000,000تومان40تومان

زمین : 2000
سوله : 750
اداری : 200

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 300
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4000
سوله : 1500
اداری : 300

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

500,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 5300
اداری : 700
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

500,000,000تومان85,000,000تومان

زمین : 6500
سوله : 5300
اداری : 700

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 270
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 700
سوله : 270
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

150,000,000تومان
خرید سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 120
صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

150,000,000تومان

زمین : 1500
سوله : 750
اداری : 120

صنعتی

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

100,000,000تومان20,000,000تومان
رهن و اجاره سالن و سوله صنعتی در شهرک صنعتی صفادشت/املاک صنعتی سوله
100,000,000تومان20,000,000تومان

زمین : 5000
سوله : 2500

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 200
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 8000
سوله : 200
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

15,000,000,000تومان
فروش فوق استثنائی و فوق العاده کارگاه در جاده مخصوص کرج_املاک سوله

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 50
صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

15,000,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 3000
اداری : 50

صنعتی

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل