مقايسه آگهی ها

زمین : 12640
دامداری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

189,600,000تومان

زمین : 12640

دامداری

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 130000
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

4,160,000,000تومان

زمین : 130000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 3000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

300,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 12000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 12000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 10000
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 10000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 600
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

750,000,000تومان

زمین : 600

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 170
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

600,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 170

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 400
سوله : 170
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 400
سوله : 170

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 320000

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل