مقايسه آگهی ها

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

800,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 2800
سوله : 1200
اداری : 60
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

4,000,000,000تومان

زمین : 2800
سوله : 1200
اداری : 60

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250
برق والکترونیک

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

8,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 2000
اداری : 250

برق والکترونیک

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,450,000,000تومان

زمین : 2218
سوله : 900
اداری : 200

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1460
سوله : 650
اداری : 100
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1460
سوله : 650
اداری : 100

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 113
اداری : 113
تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 113
اداری : 113

تجاری

نام مشاور : فرهاد سمیع

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

720,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

720,000,000تومان

زمین : 1359
سوله : 500
اداری : 45

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 60
سوله : 60
تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

70,000,000تومان

زمین : 60
سوله : 60

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل