مقايسه آگهی ها

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 21000
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

2,500,000,000تومان

زمین : 21000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 1530
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 1530

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 3000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 3000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 1125
سوله : 550
اداری : 160

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

3,000,000,000تومان

زمین : 1600
سوله : 300
اداری : 40

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,170,000,000تومان
فروش زمین صنعتی زیرقیمت در شهریار

زمین : 1900
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,170,000,000تومان

زمین : 1900
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 30000
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

4,500,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل