100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

100,000,000تومان10,000,000تومان

زمین : 1200
سوله : 800
اداری : 75

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200
مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

6,500,000,000تومان

زمین : 6000
سوله : 1300
اداری : 200

مواد غذایی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵