مقايسه آگهی ها

1,462,000,000تومان

زمین : 172
سوله : 172

تجاری

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

18,000,000تومان1,800,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 5 ماه قبل

زمین : 55
سوله : 55
تجاری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

70,000,000تومان

زمین : 55
سوله : 55

تجاری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

120,000,000,000تومان
تجاری-مغازه مغازه فروشی-اجاره مغازه یا تجاری
120,000,000,000تومان

زمین : 2600
اداری : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 55
سوله : 55

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

70,000,000تومان

زمین : 55
سوله : 55

تاریخ ثبت : 11 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 220
تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

850,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 220

تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل

300,000,000تومان

زمین : 45
سوله : 45

تجاری

تاریخ ثبت : 12 ماه قبل