400,000,000تومان
زمین کشاورزی در منطقه سهیلیه

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

400,000,000تومان

زمین : 700

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

33,000,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

33,000,000,000تومان

زمین : 30000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

5,000,000,000تومان
فروش کارگاه و کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله
5,000,000,000تومان

زمین : 2500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

3,200,000,000تومان
blank
3,200,000,000تومان

زمین : 16000

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

30,000,000,000تومان
فروش کارگاه وکارخانه باکلیه امکانات صنعتی در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
30,000,000,000تومان

زمین : 2200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

154,550,000,000تومان
فروش سالن سوله در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

154,550,000,000تومان

زمین : 7025

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

20,000,000,000تومان
فروش مورد اکازیون در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله
20,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

820,000,000تومان
blank
820,000,000تومان

زمین : 820

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

زمین : 11000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

9,800,000,000تومان
blank
9,800,000,000تومان

زمین : 2450

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

5,000,000,000تومان
blank

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

5,000,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

500,000,000تومان150,000,000تومان
اجاره عالی کارگاه در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

سوله : 800
اداری : 200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

500,000,000تومان150,000,000تومان

زمین : 17300
سوله : 800
اداری : 200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

1,390,000,000تومان
فروش زمین در جاده قدیم کرج/املاک صنعتی سوله

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

1,390,000,000تومان

زمین : 278

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

1,500,000,000تومان
blank
1,500,000,000تومان

زمین : 901

شیمیایی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

7,150,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
7,150,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

12,000,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص
12,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸