مقايسه آگهی ها

زمین : 12000
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

7,200,000,000تومان

زمین : 12000

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

زمین : 50000
صنعتی

نام مشاور : شعبه شهرک صنعتی شکوهیه

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

9,000,000,000تومان

زمین : 50000

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

6,200,000,000تومان

زمین : 4400

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 ماه قبل

زمین : 3252
صنعتی

نام مشاور : شعبه چهار شهرک صنعتی پرند

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

1,900,000,000تومان

زمین : 3252

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 2770
اداری : 60
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

50,000,000تومان5,000,000تومان

زمین : 2770
اداری : 60

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 73000

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

2,900,000,000تومان

زمین : 73000

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

10,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 29000
کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

10,730,000,000تومان

زمین : 29000

کارخانه سنگ

تاریخ ثبت : 6 ماه قبل

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل