مقايسه آگهی ها

زمین : 1300
صنعتی

نام مشاور : شعبه یک جاده قدیم کرج

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

34,000,000,000تومان

زمین : 1300

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1943
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

246,450,000تومان

زمین : 1943

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1530
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

500,000,000تومان

زمین : 1530

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 3000
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

600,000,000تومان

زمین : 3000

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 1876
مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

550,000,000تومان

زمین : 1876

مواد غذایی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 13170
اداری : 250
قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

6,000,000,000تومان

زمین : 13170
اداری : 250

قطعات بتونی و موزاییک

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 4200
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

900,000,000تومان

زمین : 4200

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل

زمین : 2225
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل

1,550,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 ماه قبل