زمین : 3350
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

1,005,000,000تومان

زمین : 3350

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

3,700,000,000تومان
فروش کارخانه استان اصفهان

زمین : 2225
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

3,700,000,000تومان

زمین : 2225

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۹

30,000,000تومان4,000,000تومان
اجاره انبار سالن سوله یا کارگاه در شهرک صنعتی صفادشت

زمین : 5000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

30,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

5,200,000,000تومان
فروش زمین در شهرک صنعتی سیمین دشت

زمین : 2600
سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

5,200,000,000تومان

زمین : 2600

سنگبری

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

زمین : 7000
سوله : 1200
اداری : 100
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

20,000,000,000تومان

زمین : 7000
سوله : 1200
اداری : 100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

اداری : 120
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

7,500,000,000تومان

اداری : 120

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

5,000,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 1570
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

5,000,000,000تومان

زمین : 1570

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸

زمین : 10000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

زمین : 10000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

5,000,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 100
کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

5,000,000,000تومان

زمین : 2000
سوله : 1100
اداری : 100

کارخانه سنگ

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵

22,000,000,000تومان
خریدزمین فروش زمین در شهرک صنعتی شمس اباد/املاک صنعتی سوله

زمین : 4000
سوله : 1000
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

22,000,000,000تومان

زمین : 4000
سوله : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

3,200,000,000تومان
کارگاه فروخته شده است

زمین : 3200
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

3,200,000,000تومان

زمین : 3200

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

7,700,000,000تومان
فروش زمین بر جاده مخصوص

زمین : 3850
صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

7,700,000,000تومان

زمین : 3850

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰