مقايسه آگهی ها

زمین : 12000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 12000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

350,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

زمین : 460
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,840,000,000تومان

زمین : 460
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,000,000,000تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان6تومان
اجاره سوله اکازیون مناسب کالا در شهریار

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

50,000,000تومان6تومان

زمین : 300
سوله : 300
اداری : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1156
سوله : 517
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

10,000,000,000تومان

زمین : 1156
سوله : 517

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

250,000,000تومان2تومان

زمین : 1000
سوله : 200
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل