مقايسه آگهی ها

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

8,160,000,000تومان

زمین : 5447
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 4 ماه قبل

زمین : 50
سوله : 50
تجاری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

1,500,000,000تومان

زمین : 50
سوله : 50

تجاری

تاریخ ثبت : 7 ماه قبل

ویژه
30,000,000تومان3,500,000تومان
اجاره اپارتمان اداری با سند اداری جاده قدیم کرج

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

30,000,000تومان3,500,000تومان

زمین : 70
سوله : 70
اداری : 70

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 65
سوله : 65
اداری : 20
تجاری

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

10,000,000تومان4,000,000تومان

زمین : 65
سوله : 65
اداری : 20

تجاری

تاریخ ثبت : 8 ماه قبل

زمین : 12000
اداری : 500
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

12,000,000,000تومان

زمین : 12000
اداری : 500

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 30
سوله : 30
تجاری

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

350,000,000تومان

زمین : 30
سوله : 30

تجاری

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 200
سوله : 200
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

10,000,000تومان1,000,000تومان

زمین : 200
سوله : 200

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

20,000,000تومان3,000,000تومان

زمین : 1150
سوله : 650
اداری : 100

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

زمین : 460
اداری : 20
صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل

1,840,000,000تومان

زمین : 460
اداری : 20

صنعتی

تاریخ ثبت : 9 ماه قبل