مقايسه آگهی ها

تاریخ ثبت : 5 روز قبل

زمین : 1960
فلزی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

340,000,000تومان

زمین : 1960

فلزی

تاریخ ثبت : 6 روز قبل

زمین : 1516
صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

180,000,000تومان

زمین : 1516

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 هفته قبل

زمین : 30000
اداری : 150
صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

18,000,000,000تومان

زمین : 30000
اداری : 150

صنعتی

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

5,400,000,000تومان

زمین : 1800

تاریخ ثبت : 2 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 3 هفته قبل

تاریخ ثبت : 4 هفته قبل

1,350,000,000تومان

زمین : 1821
اداری : 70

صنعتی

تاریخ ثبت : 1 ماه قبل