4,200,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,200,000,000تومان

زمین : 2000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

4,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,000,000,000تومان

زمین : 4000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

10,500,000,000تومان

زمین : 5000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,050,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

8,050,000,000تومان

زمین : 575

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

6,500,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

6,500,000,000تومان

زمین : 3000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان
09153221484

سوله : 120
مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

3,000,000,000تومان

زمین : 40000
سوله : 120

مزروعی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

2,640,000,000تومان
فروش زمین با کاربری سلولزی در منطقه ویژه سلفچگان قم
2,640,000,000تومان

زمین : 1100

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

1,400,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

1,400,000,000تومان

زمین : 1080

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

450,000,000تومان
blank

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

450,000,000تومان

زمین : 1134

فلزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

3,000,000,000تومان
فروش زمین صنعتی
3,000,000,000تومان

زمین : 750

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

7,500,000,000تومان
09153221484

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

7,500,000,000تومان

زمین : 5000

کشاورزی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000,000تومان
زمین چهاردیواری بهترین موقعیت بر جاده مخصوص کرج

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

200,000,000,000تومان

زمین : 22000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

20,000,000,000تومان
blank
20,000,000,000تومان

زمین : 1000

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

750,000,000تومان
فروش زمین صنعتی

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

750,000,000تومان

زمین : 500

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

25,000,000,000,000تومان
09153221484

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

25,000,000,000,000تومان

زمین : 100 هکتار

صنعتی

آخرین ویرایش : ۱۴۰۰/۰۵/۰۹